۷ سبک رهبری:
۷ سبک رهبری

همه ما می دانیم که در یک سازمان اگر موفقیت و پیشرفت را می خواهیم باید بدانیم چگونه رهبری کنیم.

در اینجا ۷سبک رهبری ارائه شده است که به شما کمک می کند تا بفهمید کدام سبک برای شما مناسب تر است.

۱_رهبری دموکراتیک:

در این سبک رهبر بر اساس ورودی تک تک اعضای تیم و اطلاعات درونی تصمیم می گیرد.در این نوع از رهبری حرف آخر را رهبر می زند ولی تمام کارکنان به یک اندازه در تعیین مسیر پروژه نقش دارند.

۲_رهبری آمرانه:

نقطه مقابل رهبری دموکراتیک رهبری آمرانه است.در این سبک رهبر بدون توجه به نظر کارکنان خود تصمیم می گیرد و پیش از انتخاب مسیر نه با کارکنان مشورت میکند و نه حتی به آنها توجه می کند و تنها از آنها انتظار دارد که بر اساس زمانی که تعیین کرده است از تصمیم گرفته شده اطاعت کنند و در آخر نتیجه این سبک از رهبری از دست دادن اعضای تیم خواهد بود.

۳_سبک رهبری عدم مداخله:

این سبک از رهبری خنثی ترین نوع رهبری است که در آن مدیریت هیچگونه مداخله ای ندارد.رهبران در این سبک معنقدند که اجازه دهید کارکنان کار خودشان را انجام دهند یا به عبارتی تقریبا تمام قسمت و اختیارات را به کارکنان واگذار میکنند.

اگرچه سبک رهبری عدم مداخله به کارکنان اعتماد کامل دارند و به آنها اجازه می دهند بر اساس میل خود کار کنند با این حال ممکن است مانع فرصت های رشد و پیشرفت شرکت شوند.

۴_رهبری استراتژیک:

رهبران استراتژیک یک فصل مشترک بین عملیات اصلی یک شرکت و فرصت های رشد آن هستند.رهبر و مدیران استراتژیک بار منافع مدیران اجرایی را پذیرفته و در عین حال تضمین می دهند که شرایط کاری کنونی برای همه ثابت بماند.

۵_رهبران تحول آفرین:

رهبری تحول گرا یا تحول آفرین همواره بر اساس مکاسبات و معاهده های شرکت در حال تغییر،تحول و بهتر شدن است.معمولا کارکنان وظایف و اهداف خود را هر هفته و هر ماه انجام می دهند اما رهبران آن ها را به خارج شدن از منطقه امنشان تشویق می کند.

۶_رهبر به سبک مربی:

این سبک از رهبری بر شناسایی و پرورش نقاط قوت و فردی اعضای تیمش متمرکز می شود.

این رهبر به سبک مربی شباهت زیادی با رهبر استراتژیک و دموکراتیک دارد اما تاکید بیشتر آن روی رشد و موفقیت فردی کارکنان است.

۷_رهبر بروکراتیک:

رهبران بروکراتیک از قانون تبعیت می کنند.این سبک از رهبری بر خلاف رهبری آمرانه به اطلاعات درونی تیم گوش می کند اما اگر نظر کارکنان با سیاست شرکت یا شیوه های گذشته فرق داشته باشد رهبر با آن مخالفت می کند.