کوچینگ و رهبری تیم
کوچینگ و رهبری تیم

کوچینگ

کوچینگ روشی برای دستیابی به اهداف تعیین شده است.

کوچ از طریق گفتگو کمک میکند که مراجع به درستی هدفی را مشخص کرده،بهترین راه برای رسیدن به هدف را پیدا کند و پتانسیل درون فرد را آشکار میکند.

در رهبری یک تیم با استفاده از  ابزار کوچینگ میتوان با توسعه مهارت و دانش افراد به منظور بهبود عملکرد شغلی آنها به اهداف سازمانی دست یافت.

کوچینگ عملکرد و کارایی را در محل کار هدف قرار میدهد هرچند که میتواند در زندگی خصوصی فرد تاثیر بگذارد.

در مدل SCRUM فردی که نقش  اسکرام مستر را دارد میتواند با استفاده از مهارت کوچینگ به شکل قدرتمند ایفای وظیفه کند.


همراه با بیش از سیزده هزار فرهیخته دیگر عضو خبر نامه شوید.

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .