خلاقیت شما را انتقاد پرسنل افزایش می‌دهد

زمانی که پرسنل با انتقاد رئیس‌ها یا همکارانشان رو به رو می‌شوند، احساس خطر می‌کنند و اما زمانی که کارکنان نظری را به رهبرانشان اعلام می‌کنند احتمال تمرکز بیشتر آن‌ها بر کار هایی که موظف به انجام ان هستندبیشتر خواهد شد.

چرا با مطرح کردن نقاط ضعف از طرف پرسنل ، مدیران نباید مشکل داشته باشند ؟

حتما این مسئله به غرورشان اسیب می‌زند و قدرتشان را زیر سوال می‌برد. بازخورد منفی نسبت به کارکنان، بر تصور فرد نسبت به خودش تاثیر می‌گذارد و برای اینده و عاقبت خود استرس بیشتری خواهد داشت، چون رئیس‌ها دارای قدرت هستند – ازجمله اختیارات آن‌ها سنجش پرسنل و گرفتن تصمیمات مربوط به حقوق و ترفیع درجه است. انتقاد از سوی همکاران هم باعث ایجاد حس ناامنی خواهد شد ، به‌هرحال همکاران برای این که به سمت‌ها و فرصت‌های مورد نظرشان برسند با یکدیگر رقابت می‌کنند، بنابراین بازخورد منفی همکار نیز می‌تواند حس استفاده از قدرت داشته باشد- آن را یک سبک تلاش برای زیر سوال بردن توانایی‌ها و حمله‌ به غرورشان می‌دانند. اما وقتی مدیر با انتقاد پرسنل رو به رو شود، این حس تهدید وجود نخواهد داشت، زیرا پرسنل هیچ اختیاری روی پاداش‌های رئیس خود ندارد.

بر اساس نوشتار های : امی میکر