خدمات کوچینگ(سازمان‌ها): کوچ یا مربی فردی است که به افراد کمک می‌کند تا با ایجاد شفافیت و کسب درک بهتر از هدف و وضعیت بتواند تصمیمات بهتر و خوبی بگیرد.

کوچ با یک مشاور تفاوت بنیادین دارد. کوچ برپایه‌ی ایجاد شفایت فرد با خود به او کمک می‌کند تا تصمیمی به روش منحصر به فرد خود بگیرد و مسیر موفقیت خود را کشف و طی کند.

افراد سازمان با داشتن جلسات کوچینگ می‌توانند هدف اصلی خود را پیدا کنند و از پس چالش‌های موجود در سازمان اعم از چالش‌های مربوط به روابط افراد سازمان تا چالش هار مربوط به انجام عملیات سازمانی با موفقیت بر بیایند.

جهت برگزاری جلسات کوچینگ و یا آموزش رویکرد کوچینگ به رهبران سازمان با من در ارتباط باشید.