‎پیاده‌سازی تغییرات

‎ به زمان و انرژی زیادی برای اعمال هر نوع تغییر نیاز داریم. حتی ممکن است که برنامه‌های خوب هم شکست بخورند یا برای اینکه خود را نشان دهند به مدت زمان نیاز داشته باشند.تحقیقات نشان می‌دهد که به 18 الی 254 روز زمان، برای خلق یک عادت جدید نیاز داریم ، برای ایجاد مهارت، مدیریت رابطه و تغییر حرفه‌ که به تعهد بیشتری نیاز است و توقف‌ها و شروع‌های دوباره زیادی دارد زمان بیشتری لازم است.مراحل یادگیری، رشد و تغییر هویت و عادات فرد، یک وظیفه‌ی انفرادی نیست. این مراحل به اندازه‌ای چالش‌برانگیز است که افراد تحت هدایت شما، نه‌تنها حمایت شما،بلکه پشتیبانی وسیع تری از اطرافیان خود را می‌خواهند.می‌توانید مربی‌گری همتا را اگر رهبر تیمی هستید در نظر بگیرید. اگر هدایت کننده دیگران در حیطه تغییرات آگاهانه هستید، این همتایان می‌توانند مانند سازمان‌دهنده‌های دلسوز عمل کنند و به‌عنوان یار و همراه همکارانشان در مسیر تحول کنونی یا حتی کمک‌حال آن‌ها در عرصه‌ی شناسایی و آغاز تحولات آینده باشند

بر اساس نوشتار : الن فان اوستن, ریچارد بویاتزیس, ملوین اسمیت