رهبر همانند برگزار کننده‌ی یک مهمانی است. یک دی جی (DJ) به خوبی می‌داند که چگونه رفتار و احساسات یک جمع را با تغییر ریتم و سرعت موسیقی‌اش می‌تواند هدایت کند. کاری که یک رهبر انجام می‌دهد شباهت خوبی به این مساله دارد. رهبران کسب و کار با طراحی بازی‌هایی هدایت مجموعه‌شان را در دست می‌گیرند و باعث رشد و خوشحالی همه‌ی افراد می‌شوند. در این کتاب بررسی می‌کنیم که یک رهبر چگونه می‌ تواند یک اجتماع را تشکیل دهد، بازی‌هایی که درون آن تشکیل می‌شود را طراحی و پیشبینی کند و المان‌هایی که باعث رشد و پیشرفت و مخصوصا خوشحالی جامعه می‌شود را معرفی می‌کنیم. هر کسب و کاری و هر جریانی فقط با هدایت یک رهبر می‌تواند دوام و قدرت پیدا کند.

در کتاب بازی‌ها، محیطی که رهبران اقتصادی می‌سازند به نحوه‌های رهبری یک محیط و چالش‌های آن پرداخته شده. محیط‌ها می‌توانند به اندازه‌ی یک خانواده باشد یا به اندازه‌ی یک سازمان چند ملیتی. در این کتاب مسال‌های بسیاری شرح داده شده که با استفاده از آن می‌توان به افراد فعال در اقتصاد و بازار کمک کرد تا مسیر پیشرفت خود را بسازند و ایده‌های زیادی برای گسترش فعالیت خود پیدا کنند.