شناخت شخصیت فردی کمک میکند تا بتوان با شناخت بهتری از خود برای زندگی برنامه‌ریزی کرد و انتخاب‌های مناسب انجام داد. با شناخت شخصیت پی به نقاط قوت و ضعف خود می‌بریم و مسیر موفقیت خود را می‌توانیم بهتر انتخاب کنیم.

MBTI یک روش معتبر و رسمی جهت شناسایی شخصیت فرد است. شخصیتی که از آغاز تولد در فرد وجود داشته و تا آخر عمر ثابت است.

از طرفی با شناخت تیپ‌های شخصیتی، می‌توان ارتباط بهتری با دوستان و افراد جامعه برقرار کرد.شما می‌توانید با فراگیری این روش شخصیت خود را شناسایی کنید و همچنین از تیپ شخصیتی دیگران آگاه شوید.

درصورت تمایل به برگزاری جلسات آموزشی به من در ارتباط باشید.