آماده‌سازی هیئت‌مدیره‌

هیئت‌مدیره‌ هایی که قادر به بهره‌برداری موثر از جلسات غیررسمی هستند، مراحل رسمی را برای آشنایی افراد تازه وارد هیئت‌مدیره دارند، آن‌ها استانداردهای تعامل را تحت کنترل دارند و همیشه  ارتباط بین مدیرانشان را قوی تر می‌کنند. در حقیقت آن‌ها: چند نفر از اعضای هیئت‏‌مدیره در مراحل آشناسازی حضور پیدا می‌کنند.

بسیاری از افراد برجسته هیئت‌‎مدیره، به تنهایی مرحله آشنا شدن مدیران جدید را با ساختار هیئت‌مدیره، نحوه فعالیت و موارد اصلی دستور کار را برعهده می‌گیرند، اما بهتر است که افراد بیشتری از هیئت‌مدیره در این پروسه شرکت کنند. برخی از هیئت‌مدیره‌ها، از فرد ارشد هر بخش می‌خواهند که مسائل تحت بررسی آن قسمت و سایر مدیران را به فرد جدید معرفی کند. در موقعیت خوب، این جلسات باید به طور حضوری برگزار شوند، اما در صورتی که امکان انجام این کار نبود، مکالمه‌ی تلفنی هم خوب خواهد بود.

این میزان از تماس، به اعضای جدید کمک می‌کند تا با همتراز خود رابطه برقرار. مدیران جدید نیز در جلسات هیئت مدیره راحت تر اظهار نظر می کنند  و احتمال شرکت آن‌ها در این جلسات  غیررسمی موثر بیشتر خواهد شد.

برگرفته از نوشته‌های راندال پیترسون, هایدی گاردنر